ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Technical Support

All non-urgent technical support related issues.

 Sales / Billing

All sales and billing related inquiries or issues.

 Emergency

Opening a ticket in this department will page out to all of our on-call network engineers. Please only open a ticket with the emergency department for urgent outage-related issues. Account setup questions should not be opened in this department.