مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
RepriseEVP - 512MB RAM, 60GB disk, 1000GB bandwidth, 4 CPU cores, 2 IP addresses

RepriseVP1 - 1024MB RAM, 80GB disk, 1500GB bandwidth, 4 CPU cores, 2 IP addresses

RepriseVP2 - 2048MB RAM, 100GB disk, 3000GB bandwidth, 8 CPU cores, 2 IP addresses

RepriseVP3 - 4096MB RAM, 150GB disk, 3000GB bandwidth, 16 CPU cores, 2 IP addresses

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.212.94.18) وارد شده است.